O czasopiśmie

„Teologia i Moralność” to pismo naukowe wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Teologów Moralistów, oferujące szeroki materiał badań naukowych z dziedziny teologii moralnej.

Publikacja ta chce stawać się forum wymiany doświadczeń i myśli środowisk naukowych związanych z najbardziej aktualnymi problemami teologiczno moralnymi. Wraz z prezentacją ostatnich nowości Pismo, wydawane jest dwa razy w ciągu roku, pragnie wnosić swój wkład w najbardziej znaczące debaty naukowe współczesnej teologii moralnej.

Pismo ma swoją Radę Programową, którą tworzą wybitni teologowie moraliści, reprezentujący ważniejsze ośrodki w Polsce.

Czasopismo "Teologia i Moralność" znajduje się na liście Journal Citation Reports (JCR) i za umieszczoną w nim publikację naukową autor otrzymuje 7 punktów.

Układ czasopisma:

  • Artykuły - w większej części skoncentrowane wokół zasadniczego tematu każdego numeru, ale także inne materiały o tematyce teologicznomoralnej
  • Recenzje i prezentacje - publikacji ukazujących się w Polsce i zagranicą
  • Sprawozdania - z kongresów, sympozjów i zjazdów dotyczących tematyki teologicznomoralnej