Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Oświadczam, że jestem jedynym autorem składanej do druku publikacji, oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla redaktora).
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Tekst artykułu stosuje styl naukowy przedstawiony w zakładce "Wytyczne dla autorów", która znajduje się w zakładce "O czasopiśmie".
 • Plik zgłoszenia został zapisany w formatach Microsoft Word (docx, doc, rtf).
 • Proszę, aby w zgłoszeniach w systemie OJS naszego czasopisma słowa kluczowe wprowadzać osobno, tzn. po wpisaniu każdego słowa kluczowego nacinąć na klawiaturze przycisk Enter, po czym dopiero wprowdzać kolejne słowo kluczowe + Enter, itd...

Wytyczne dla autorów

Umowa Redakcji z Autorem 

§1

Autor oświadcza, że jest twórcą artykułu, zwanego dalej „Utworem”, który wchodzi w skład

§2

Autor oświadcza, że Utwór ma charakter oryginalny i zapewnia, że został stworzony z poszanowaniem praw autorskich innych osób oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

Autor oświadcza, że dostarczony Wydawcy Utwór jest jego ostateczną wersją oraz że jest przygotowany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów.

Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a nadto że korzystanie z Utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku pojawienia się roszczeń z tego tytułu, Autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Wydawca poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Wydawcy bądź innych osób. 

§3

Wydawca jest uprawniony do kontaktowania się z Autorem za pośrednictwem Redaktora Naukowego, który w wykonania umowy wiążącej go z Wydawcą ma prawo zastępowania Wydawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Autor zobowiązuje się do wykonania korekty autorskiej Utworu w terminie wyznaczonym przez Redaktora Naukowego Czasopisma lub upoważnia Redaktora Naukowego Czasopisma do wykonania korekty w jego imieniu.

Autor oświadcza, że poza wykonaniem korekty w sposób opisany w niniejszym paragrafie, w czasie korzystania przez Wydawcę z Utworu w ramach udzielonej licencji nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego w jakiejkolwiek innej postaci.

§4

Strony zgodnie ustalają, że udzielenie licencji, o których mowa w § 3, na wszystkich wskazanych polach eksploatacji, oraz przeniesienie praw i udzielenia zezwoleń, określonych w § 3, a także przeniesienie własności egzemplarza/egzemplarzy Utworu oraz nośników, na których Utwór utrwalono, następuje: nieodpłatnie.

§5

Na stronie redakcyjnej na każdym egzemplarzu Utworu zostanie zamieszczona nota następującej treści: © Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poznań …rok wydania….

Autor otrzyma jeden egzemplarz autorski Utworu w postaci pliku pdf do druku albo wydrukowanego czasopisma.

§6

Cenę egzemplarzy Utworu, wielkość poszczególnych nakładów i dodruków oraz sposób wydania i rozpowszechniania ustala Wydawca.

§7

Wydawca i Autor zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) lub innymi przepisami prawa polskiego, a Autor zobowiązuje się jako podmiot przetwarzający do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 28 i nast. wspomnianego rozporządzenia.

Na podstawie niniejszej umowy Wydawca jako administrator danych osobowych powierza Autorowi przetwarzanie (w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie, niszczenie) następujących kategorii danych osobowych ze strony Wydawcy: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, funkcja lub stanowisko osób reprezentujących Wydawcę, osób kontrasygnujących umowę, osób parafujących umowę oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także adres e-mail lub numer telefonu osób wskazanych do kontaktu, imię i nazwisko osób wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotu umowy, a także adres e-mail lub telefon osób tych osób. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Autor przetwarza powierzone dane w zakresie i dla realizacji niniejszej umowy przetwarza je zgodnie z poleceniem administratora danych.

Autor, któremu powierzono przetwarzanie danych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 36 godzin, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Wydawca i Autor oświadczają, że dane osobowe Autora oraz dane osobowe, o których mowa w ust. 2, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, jak również w celu wypełniania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz realizacji zobowiązań podatkowych, a ponadto w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Niezwłocznie po upływie powyższego okresu Autor zobowiązuje się do przekazania lub trwałego zniszczenia we własnym zakresie (zgodnie z decyzją administratora) ewentualnych dokumentów, ich kopii lub nośników zawierających dane osobowe, o których mowa w ust. 2.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy, według prawa i procedury polskiej.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Autora i 1 dla Wydawcy.

Wytyczne dla autorów

 • Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, związane z teologicznomoralnym, filozoficznym, społecznym, oraz familiologicznym profilem tematycznym czasopisma. W czasopiśmie „Teologia i Moralność” prezentowane są publikacje w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Wyjątkowo może zostać dopuszczony artykuł w innym języku. Materiały do publikacji z zapowiedzianym tematem należy przesyłać odpowiednio do 15 stycznia i 15 lipca. Tematy poszczególnych numerów czasopisma znajdują się zakładce ogłoszenia.
 • W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji w „Teologia i Moralność” każdy artykuł jest poddany recenzji dwóch niezależnych specjalistów z danej dziedziny z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (double-blind review process). Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja na kolegium redakcyjnym podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu lub odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia sugerowanych przez recenzentów poprawek. Uwzględniając przyjęty na dany rok limit tekstów, Redakcja rości sobie prawo do nieprzyjęcia do druku artykułów także w przypadku ich pozytywnej oceny. W niektórych przypadkach Redakcja może zaproponować autorom opublikowanie tekstów w następnym roku kalendarzowym.
 • Redakcja wprowadza limity czasowe w stosunku do publikacji recenzji naukowych. Dla książek polskojęzycznych wynosi on 3 lata, a dla obcojęzycznych 5 lat od daty ukazania się. Przykładowo, w „Teologia i Moralność”” z roku 2019 zamieszczane są recenzje publikacji w języku polskim z lat 2016-2018 i publikacji obcojęzycznych z lat 2014-2018.
 • Redakcja przyjmuje materiały poprzez zintegrowany system zarządzania czasopismem Journal Open System 3.2 dostępny poprzez witrynę internetową czasopisma (https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/teologiaimoralnosc). Przesłanie artykułu do Redakcji nastąpi po dołączeniu wszystkich elementów publikacji: spisu wykorzystanej literatury sporządzonego w porządku alfabetycznym, noty o autorze w języku polskim oraz angielskim, streszczenia (max. 600 znaków ze spacjami) wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (dotyczy to także materiałów publikowanych w językach niemieckim, włoskim i hiszpańskim) oraz metadanych dotyczących Autora i publikacji. Streszczenie powinno zawierać także tytuł artykułu w jęz. angielskim.
 • Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez Autora oświadczenia w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na rzecz wydawcy, które znajdują się na witrynie internetowej „Teologia i Moralność”: http://teologiaimoralnosc.pl/dla-autorow/procedury-etyczne. Dokonuje się to na etapie aplikacji tekstu poprzez platformę Journal Open System.
 • Łączna objętość tekstu artykułu, załączonej bibliografii oraz streszczeń w języku polskim i angielskim nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (w tym spacji).
 • Artykuły naukowe winny posiadać wyraźnie wyodrębniony wstęp i zakończenie oraz logiczną wewnętrzną strukturę (format numeracji: 1., 1.1., 2., 2.1. itd.). Wstęp i zakończenie nie są numerowane.
 • Teksty przesyłane do Redakcji nie powinny zawierać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej przy zapisie tytułów publikacji oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.
 • Na pierwszej stronie artykułu winny się znajdować następujące elementy: (1) imię i nazwisko (księża i osoby zakonne winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą), (2) afiliacja naukowa autora lub, jeśli autor nie posiada afiliacji naukowej, miejscowość w której autor tworzy; (3) numer ORCID; (4) abstrakt w języku polskim; (5) słowa kluczowe w języku polskim; (6) abstrakt w języku angielskim; (7) słowa kluczowe w języku angielskim. Numer ORCID uzyskać można wypełniając ankietę on-line: https://orcid.org/register. W przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search.
 • Nota o autorze winna zawierać następujące informacje: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym Autor jest związany, oraz adres mailowy. Należy ją umieścić w pierwszym przypisie dolnym przy nazwisku Autora.
 • Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest styl Chicago. Szczegółowe zasady są przestawione w informacji dla autorów na stronie internetowej https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/teologiaimoralnosc/stylchicago. Przypisy dokumentujące należy umieszczać w tekście w nawiasach. Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
 • W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski) należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
 • Opublikowane w „Teologia i Moralność” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma pod adresem www.teologiaimoralnosc.pl oraz w bazach i repozytoriach, w których jest ono indeksowane.
 • Adres : Redakcja Czasopisma Naukowego "Teologia i Moralność"
  Wydział Teologiczny UAM, Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań, tel. +48 519 340 537, e-mail: tim@amu.edu.pl

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

##default.contextSettings.privacyStatement##