https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/issue/feed Teologia i Moralność 2020-04-02T20:44:34+02:00 Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF tim@amu.edu.pl Open Journal Systems <p>"Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia teologicznomoralne oraz teksty interdyscyplinarne dotyczące aktualnie badanego zagadnienia. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.</p> https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/article/view/63 Wspólnota przestrzenią odkrywania sensu życia. Implikacje teorii socjologicznej Margaret S. Archer 2020-01-19T23:26:14+01:00 Jarosław Horowski horowski@teologiaimoralnosc.pl <p>Analizy podejmowane w niniejszym artykule podporządkowane zostały odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób jednostka odkrywa/konstruuje sens życia. Przeprowadzono je w perspektywie teorii socjologicznej Margaret S. Archer, nazywanej przez autorkę podejściem morfogenetycznym, i pogłębiono przez odwołania do neotomistycznej filozofii wychowania. Refleksja została podzielona na cztery części, w których kolejno podjęto kwestie: (1) współczesnego kulturowego rozumienia kwestii odkrywania/formułowania sensu życia; (2) teorii socjologicznej Margaret Archer; (3) wyprowadzonej z teorii Archer koncepcji odkrywania/konstruowania sensu życia; (4) wspólnotowych uwarunkowań niniejszego procesu. Refleksja prowadzi do wniosku, że sens życia jest odkrywany przez jednostkę jako tak zwana troska ostateczna w poznaniu bezpośrednim, niezapośredniczonym w kulturze, a sama kultura (w tym edukacja) wspierają jednostkę w nazywaniu i rozumieniu tego co ważne oraz wskazują sposoby troski o to, co ważne. Stwierdzenie to prowadzi do wniosku, że odnalezienie sensu życia przez jednostkę jest uwarunkowane strukturami życia wspólnotowego, które albo jest gotowe do włączenia jednostki do troski o dobro wspólne, albo wyklucza jednostkę ze wspólnoty</p> 2020-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/article/view/64 Współczesne konteksty edukacji. Czy pamięć o chrześcijańskiej disciplina arcani ma jeszcze sens? 2020-01-19T23:26:58+01:00 Remigiusz Ciesielski ciesielski@teologiaimoralnosc.pl <p>Celem tekstu jest wskazanie możliwych przyczyn, które doprowadziły do ​​kryzysu współczesnej edukacji. Zastąpienie dialogu mówieniem a wiedzę wiadomościami doprowadziło do zmiany miejsca nauczyciela i jego roli we współczesnej kulturze i procesie wychowania. Można jednak znaleźć drogi wyjścia z tego kryzysu tak, aby odnowić rolę nauczyciela jako mistrza i nauczyć się wysuwać wiedzę na pierwszy plan tego procesu. Autor znajduje tę drogę w ponownym przemyśleniu zasad edukacji i kultury klasycznej i wczesnochrześcijańskiej.</p> 2020-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/article/view/65 Edukacja domowa a sedno wycho(wy)wania 2020-01-21T09:15:51+01:00 Marek Budajczak budajczak@teologiaimoralnosc.pl <p>W artykule tym przedstawia się relacje między edukacją domową a wychowaniem w jego ośrodkowym, moralnym sensie. Zaprezentowano tu najpierw, obok definicji kluczowych pojęć, uwagi o politycznym statusie edukacji. Określona została – tak co do motywów dla jej podejmowania, jak i pragmatycznych modalności – edukacja domowa. Owe modalności odniesiono wreszcie do edukacji moralnej, jako egzemplifikacje przywołując obrazy pędzla mistrzów malarstwa europejskiego. Całość podkreśla niesubstytuowalną rolę rodziny w wychowywaniu dziecka.</p> 2020-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/article/view/66 Zachowania samobójcze w rodzinach. Społeczne konsekwencje zjawiska 2020-04-02T20:44:34+02:00 Adam Czabański czabanski@teologiaimoralnosc.pl <p>W roku 2017 5276 osób popełniło samobójstwo w Polsce, a próby samobójcze zgłosiło co najmniej 50-75 tys. osób. Każdego roku żałoba po bliskich zmarłych dotyka 100.000 członków naszego społeczeństwa. Zachowania samobójcze powodują liczne zmiany w funkcjonowaniu rodzin. Znaczna część tych zmian przyczynia się do powstawania konfliktów i rozpadu rodziny. Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród 146 studentów poznańskich uczelni, którzy doświadczyli samobójstwa członka rodziny.</p> 2020-04-02T00:00:00+02:00 Copyright (c)