Wpływ parafilii na małżeństwo i rodzinę – aspekt moralny

Autor

Słowa kluczowe:

dewiacje seksualne, małżeństwo, rodzina, parafilia

Abstrakt

Artykuł ukazuje zagadnienie parafilii, czyli dewiacji seksualnych, i ich wpływ na małżeństwo i rodzinę. Parafilie pojawiają się coraz częściej w przestrzeni społecznej i naruszają wiele norm, szczególnie moralnych. Są to działania bardzo niebezpieczne dla małżeństwa i rodziny. W życiu małżeńskim powodują spustoszenie na płaszczyźnie seksualnej i często doprowadzają do jego rozpadu. W relacjach rodzinnych narażają na zgorszenie, a także rodzą niebezpieczeństwo wykorzystania seksualnego dzieci.

Biogram autora

Tomasz Gwoździewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr teologii (teologia moralna), kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Duszpasterz, katecheta. Obecnie prowadzi wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Bibliografia

Augustyn J. (1998), Integracja seksualna, Kraków.

Augustyn J. (2008), Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Kraków.

Biesaga T. (2008), Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły, w: Ku rozumieniu godności człowieka, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków, s. 68-74.

Bocheński M. (2015), Ile pedofi lii w „pedofi lach”? Wybrane problemy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 14 (3).

Bołoz W. (1998), Zaburzenia rozwoju seksualnego, „Studia nad Rodziną” 1, s. 121-131. Choromańska A., Mocarska D. (2009), Dewiacje i przestępstwa seksualne – klasyfi kacja, aspekty prawne, Szczytno.

Ciesielska, B., Kowalczyk R. (2010), Zaburzenia preferencji seksualnych (parafi lie), w: Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa, s. 226-238.

Franciszek (2016), Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie (19.03.2016), Kraków.

Gołębiowska A. (2012), Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów Kościelnych, „Seminare” 32, s. 31-47.

Jan Paweł II (1997), List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, w: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. A. Sporniak, Kraków, s. 247-327.

Jan Paweł II (2000), Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), Wrocław.

Katechizm Kościoła katolickiego (1994), Poznań.

Kądziołka W. (2011), Dewiacje seksualne – destrukcja czy wyzwanie dla współczesnej rodziny?, „Pedagogika Katolicka” nr 9, s. 106-116.

Kongregacja Nauki Wiary (1998), Persona humana. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej (29.11.1975), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygieł, Tarnów, s. 319-332.

Lew-Starowicz Z. (2008), Rysopis dewianta, „Wprost”, nr 42, s. 82-83.

Marcol A. (1995), Etyka życia seksualnego, Opole.

Oronowicz W. (2016), Zachowania parafi liczne a społeczeństwo. Normy kulturowe i postrzeganie społeczne, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 6, s. 106-114.

Pabiasz H., Pabiasz W. (2000), Podstawy chrześcijańskiej etyki i pedagogiki seksualnej, Częstochowa.

Paweł VI (1998), Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae” (25.07.1968), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygieł, Tarnów, s. 23-40.

Piegsa J. (2000), Człowiek – istota moralna, t. III, Opole.

Pospiszyl K. (2008), Przestępstwa seksualne, Warszawa.

Sobór Watykański II (2002), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań, s. 511-606.

Strauss B. (2015), Zaburzenia seksualne, w: Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, red. H.J. Freyberger, W. Schneider, R.D. Stieglitz, Warszawa, s. 185-194.

Zadykowicz T. (2005), Dewiacje seksualne, w: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin, s. 241-258.

Zwoliński A. (2006), Seksualność w relacjach społecznych, Kraków.

Opublikowane

2020-09-29