Filozofia wolności Karola Wojtyły

Autor

Słowa kluczowe:

wolność, filozofia, ontologia, doświadczenie, dar, Karol Wojtyła, Jan Paweł II

Abstrakt

Wolność to wyzwanie dla ludzkiej egzystencji, ale i dla refleksji nad bytem człowieka. Filozofowie, szczególnie w czasach nowożytnych, zbudowali kilka fundamentalnych koncepcji wolności. Karol Wojtyła zaproponował oryginalne jej ujęcie poprzez otwarcie klasycznej teorii wolności na nurty współczesne, szczególnie na fenomenologię akcentującą rolę doświadczenia. Poczucie wolności jest dane w przeżyciu „mogę-nie muszę”. Samostanowienie jawi się jako wyraz wolności. Wojtyła rozwija ten trop”, budując zręby własnego myślenia o wolności człowieka. Koncepcja ta zasługuje na wielokształtne odczytania, także w kontekstach wyzwań niesionych przez obecne czasy.

Biogram autora

Krzysztof Stachewicz, Adam Mickiewicz University in Poznan

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii i Dialogu WT UAM,  autor ośmiu monografii oraz  około 150 artykułów i rozpraw z zakresu etyki, metaetyki, antropologii filozoficznej, filozofii złą i filozofii mistyki.

Bibliografia

Bremer, Józef. 2013. Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Descartes, René. 1958. Medytacje o pierwszej filozofii, transl. by Maria and Kazimierz Ajdukiewicz, vol. 1. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Galarowicz, Jan. 2005. Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko. Kęty: Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki.

Galarowicz, Jan. 2009. Paradoks egzystencji etycznej. Inspiracje: Ingarden – Wojtyła – Tischner. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Galarowicz, Jan. 2014. Karol Wojtyła. Myśl o człowieku. Kraków: Petrus.

Galarowicz, Jan. 2017. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1958, Wykłady z filozofii dziejów, transl. by Janusz Grabowski, Adam Landman, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków: Znak.

Strzyżyński, Przemysław. 2013. Benjamin Libet’s experiment and its critique between 2000-2012. Filozofia Chrześcijańska 10, 83-102.

Szostek, Andrzej. 1997. Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności. In: Wolność we współczesnej kulturze, ed. Zofia J. Zdybicka, Józef Herbut, Andrzej Maryniarczyk, Alicja Łyskawka, Natasza Szutta, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 437-438.

Szostek, Andrzej. 2013. Karola Wojtyły koncepcja wolności. Filozofia Chrześcijańska 10, 47.

Wojtyła, Karol. 1979. Poezje i dramaty. Kraków: Znak.

Wojtyła, Karol. 1994a. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: TN KUL.

Wojtyła, Karol. 1994b. Osobowa struktura samostanowienia. In: Karol Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL.

Opublikowane

2020-09-29