Chrześcijańskie zasady wychowawcze w rodzinie Martin – rodziców św. Teresy z Lisieux

Autor

  • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

rodzina, wychowanie rodzinne, chrześcijańskie ideały wychowawcze, rodzina Martin, św. Teresa z Lisieux

Abstrakt

Rodzina jest pierwszą szkołą człowieczeństwa. Dotyczy to również rodziny, założonej przez świętych małżonków Ludwika i Zelię Martin, którzy doczekali się świętych dzieci, min. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Niniejsze opracowanie przybliża problematykę środowiska rodzinnego, które wychowało oraz dało światu osoby uważane za przykład świętości dla wierzących. Szukaliśmy tu odpowiedzi na pytania jakie czynniki rodzinne wpłynęły na ukształtowanie się dojrzałych postaw osobowych i ich zaangażowania społecznego; jakie uniwersalne i chrześcijańskie zasady wychowawcze przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu. Misterium życia rodzinnego odkrywamy na podstawie źródłowych przekazów pisanych, listów, pamiętników i dzienniczków. Z tych przekazów wyłania się pewien ideał życia rodzinnego, oparty na chrześcijańskich zasadach wychowawczych: wiary, pracowitości, uczciwości, autentyczności zachowania i życia, umiejętności świętowania i okazywania współczucia. Państwo Martin byli ludźmi pobożnymi i zaangażowanymi prokościelnie i prospołecznie. Ich historia życia stała się dla innych wzorem do naśladowania. Dawali oni przykład żywej wiary. Zachowywali oni wiele praktyk ascetycznych, które starali się zaszczepić swoim dzieciom. Cenili pracowitość i sumienność ale mieli dystans do dóbr materialnych, którymi potrafili się szczodrze dzielić z innymi, ukazując postawę miłości charytatywnej. Wzorzec przekazany przez małżonków Martin i ich rodzinę pozostaje w dużej części aktualny aż do dzisiaj.

Biogram autora

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W latach 1987-1992 studiował we Fryburgu (Szwajcaria). Był uczniem o. prof. Christopha von Shoenborna OP (obecnego kard. Wiednia). W 1992 roku osiągnął stopień doktora. Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Studiów nad Rodziną – wcześniej ATK obecnie UKSW. W 2002 roku habilitował się na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Wykłada teologię dogmatyczną Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Od 2010 roku jest dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Brał udział w wielu konferencjach naukowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu sakramentologii, eklezjologii, teologii małżeństwa i rodziny oraz ekoteologii.

Bibliografia

Dziekoński S. (2004), Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa.

Gaucher G. (1995), Dzieje życia, tłum. K. Dybel, Kraków.

Gaucher G. (2005), Mała Święta z Lisieux. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, tłum. S. Tyszko, Poznań.

Loose H.N., Descouyemont P., Brieg M. (1995), Theresia und Lisieux, Verlag der Schulbrüder, Karlsruhe.

Martin Z.i L. (2007), Korespondencja rodzinna (1863-1885), tłum. W. Ryszka, Kraków.

Mesters G. (1986), Antlitz Jesu, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Herder, Freiburg, t. l, kol. 662.

Neumann P.F. (1998), Historyczne uwarunkowania życia i Duchowości Teresy z Lisieux, w: Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata. I Karmelitański tydzień duchowości – 9–12 marca 1998, red. J.W. Gogola, Kraków, s. 21-38. https://www.karmel.pl/historyczne-uwarunkowaniazycia-i-duchowosci-teresy-z-lisieux/

Piat S.J. (1983), Rodzina Martin, Szkoła świętości, z której wyszła Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Kraków.

Sławiński H. (2013), Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux, „Polania Sacra” 17, 1, s. 191-209.

Teresa od Dzieciątka Jezus (2004), Listy, tłum. I. Koperka, Kraków.

Wider D.E. (1998), Asceza Teresy od Dzieciątka Jezus, w: Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata I Karmelitański tydzień duchowości – 9-12 marca 1998, red. J. W. Gogola, Kraków, s. 181-195.

Publikacja elektroniczna

http://www.karmel.pl/hagiografia/rodzice/index.php [dostęp: 11.01.2016].

Opublikowane

2020-01-01