Wychowanie dzieci w tradycji biblijnej

Autor

  • Stefan Szymik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

dzieci w świetle Biblii, biblijne wychowanie i edukacja, wychowanie religijne, biblijne metody wychowania

Abstrakt

Autor opracowania przedstawia problematykę wychowania i edukacji dzieci żydowskich w świetle danych biblijnej. Realizując cel omawia wpierw środowisko wychowania dzieci, którym w Biblii była przede wszystkim wielopokoleniowa rodzina izraelska i następnie żydowska, a także z biegiem czasu forma instytucjonalna (szkoła) i głównie synagoga w czasach chrześcijańskich. W kolejnym punkcie zostały przedstawione wielorakie metody wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży, wśród nich również element posłuszeństwa i karności stale obecny w tradycji biblijnej (Prz 13,24; 22,15; 23,12 itd.). W zakończeniu artykułu czytelnik znajdzie omówienie głównych treści wychowania i edukacji dzieci, pośród których wychowanie religijne miało znaczenie nadrzędne. W opinii autora część przywołanych elementów biblijnego wychowywania i edukacji zachowuje swoją trwałą wartość, w tym rodzina jako podstawowe środowiska wychowywania dzieci, następnie dobry przykład życia rodziców i innych członków rodziny. Nie bez znaczenia jest również religijne wychowanie dzieci i młodzieży, którego doniosłość autorzy biblijni podkreślają wielokrotnie.

Biogram autora

Stefan Szymik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Misjonarz Świętej Rodziny (MSF), profesor nauk teologicznych (2017), specjalistyczne studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1982-1987) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1991-1994). Od 1985 wykładowca pism Nowego Testamentu w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, k. Konina (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu), od 1995 zatrudniony w Sekcji (dawniej Instytucie) Nauk Biblijnych KUL, obecnie w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Obszar zainteresowań autora obejmuje w szczególności hermeneutykę i metodologię biblijną oraz aktualizację Biblii w życiu Kościoła.

Bibliografia

Apokryfy Starego Testamentu (1999), oprac. i wstępy R. Rubinkiewicz, Lublin–Warszawa.

Bagrowicz J. (2010), Wprowadzenie w problematykę nauczania i wychowania w czasach Jezusa Chrystusa, w: „Wy mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie” (J 13,13).

Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń, s. 13-50.

Byrskog S. (1994), Jesus the Only Teacher. Didactic Authority and Transmission in Ancient Israel, Ancient Judaism and the Matthean Community, Coniectanea Biblica. New Testament Series 24, Stockholm.

Dunn J.D.G. (2003), Jesus Remembered, Christianity in the Making 1, Grand Rapids, [USA, Michigan]–Cambridge [Wielka Brytania].

Grzesiak H. (2010), Tradycyjna edukacja dzieci żydowskich (wprowadzenie do problemu), „Biuletyn Historii Wychowania” 26, s. 69-80;

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J. (2008), Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Papieska Seria Biblijna 30, red. P. Dec, tłum. K. Madaj i in., Warszawa.

Krawczyk R. (2011), Biblijne podstawy gerontologii, „Studia Elbląskie” 12, s. 187-200.

Łach J. (1987), Elizeusz jako sługa Eliasza i prorok Jahwe, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40, s. 273-280.

Muchowski P. (20002), Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba’at – Masada, Biblioteka Zwojów 5, Kraków.

Ostański P. (2016-2017), „Gdy się zestarzejesz…” (J 21,18). Zarys gerontologii biblijnej, „Premislia Christiana” 17, s. 75-106.

Pilarz K.J. (2013), Wychowanie we wspólnocie z Qumran, Kraków.

Riesner R. (1981), Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-Überlieferung, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.7, Tübingen.

Stemberger G. (1992), Einleitung in Talmud und Midrasch, Achte, neubearbeitete Auflage, München.

Synowiec J.S. (19952), Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków.

Szwarc U. (1997), Dzieci i ich wychowanie w Starym Testamencie, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin, s. 227-247.

Szymik S. (2000), Dziecko w przekazie biblijnym, „Sprawy Rodziny” 54, s. 40-62.

Szymik S. (2008), Eliasz mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem, w: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza, Szkoła Seraficka 2, red. A.S. Jasiński, W.J. Sztyk, Katowice–Panewniki, s. 24-37.

Tropper V. (2012), Jesus Didáskalos. Studien zu Jesus als Lehrer bei den Synoptikern und im Rahmen der antiken Kultur- und Sozialgeschichte, Österreichische Biblische Studien 42, Frankfurt am Main.

Ueberschaer F. (2007), Weisheit aus der Begegnung. Bildung nach dem Buch Ben Sira, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 379, Berlin–New York.

Zawiszewski E. (1995), Instytucje biblijne, Pelpin.

Opublikowane

2020-01-18