Patriotyzm w czasie pokoju

Autor

Słowa kluczowe:

teologia moralna, patriotyzm, cnoty

Abstrakt

Troska o rozwój patriotyzmu jako postawy aktywnego angażowania się w poznawanie i rozwój dziedzictwa narodowego jest moralnym obowiązkiem chrześcijanina wypływającym z cnoty sprawiedliwości. Otwierając się na potrzeby innych członków wspólnoty narodowej, człowiek poszerza swoje horyzonty i rozwija talenty otrzymane od Boga. Patriotyzm obejmuje element poznawczy, uczuciowy i wolitywny, które pozwalają na integralne włączanie się w strzeżenie i rozwijanie duchowego i materialnego dziedzictwa własnej kultury. Rozwój cnoty miłości i sprawiedliwości jest ważnym wkładem w budowanie kapitału społecznego, który ma wymiar osobowy i obejmuje duchowy potencjał osób tworzących daną wspólnotę narodową. Wśród działań promujących patriotyzm w czasie pokoju należy wskazać angażowanie się w życie polityczne przez udział w wyborach i aktywność obywatelską oraz troskę o kulturę, gospodarkę i środowisko naturalne. Inwestowanie we własnym kraju, płacenie podatków i pozostawanie w ojczyźnie przyczyniają się do rozwoju wspólnoty narodowej.

Biogram autora

Andrzej Derdziuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii

Ur. 1962 r., członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wyświęcony na prezbitera w 1987 r. przez Jana Pawła II w Lublinie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk teologicznych. Pracownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Specjalizuje się w historii teologii moralnej, spowiednictwie oraz teologii życia konsekrowanego. Jest autorem 24 książek i ponad 400 artykułów. Pod jego redakcją ukazało się 21 pozycji książkowych. Jest promotorem 26 doktoratów i 204 magisteriów. Prowadził rekolekcje dla kapłanów i osób konsekrowanych oraz świeckich w kraju i za granicą. Jest opiekunem Grupy Modlitwy Ojca Pio oraz Duszpasterstwa Absolwentów i przewodniczy czuwaniom fatimskim na Poczekajce w Lublinie.

Bibliografia

Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in veritate, Roma.

Biel R. (2012), Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha, Tarnów.

Derdziuk A. (2015), Cnota jako kapitał społeczny. „Roczniki Teologiczne” 62, z. 3, s. 59-75.

Derdziuk A. (2008), Inwestycja w patriotyzm, „Kontrola Państwowa” 53, nr 2, s. 110-121.

Derdziuk A. (2018), W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych, Lublin.

Franciszek (2015), Encyklika Laudato si’, Roma.

Gocko J. (2005), Globalizacja, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom, s. 214-217.

Gocko J. (2002), Oblicza współczesnej demokracji – gospodarka, w: Wartości u podstaw demokracji, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin, s. 73-81.

Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem exercens, Roma.

Jan Paweł II (2005), Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków.

Katechizm Kościoła katolickiego (1994), Poznań.

Kempys J. (2005), Cnota patriotyzmu, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 7, s. 171-183.

Nagórny J. (2006), Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Jana Pawła II, w: Formacja moralna – formacja sumienia, red. J. Nagórny, T. Zadykowicz, Lublin, s. 129-151.

Skorowski H. (2004), Aksjologiczny wymiar narodowego dziedzictwa kulturowego w kontekście integracji europejskiej, w: Pytania o wartości. W podstaw integracji europejskiej, red. T. Syczewski, S. Mazur, Drohiczyn, s. 11-29.

Skorowski H. (2004), Spór o prawa człowieka, w: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin, s. 145-162.

Sobór Watykański II (2002), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań, s. 526-606.

Zadroga A. (2018), Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu, Lublin.

Opublikowane

2019-12-01