Między ograniczonością ludzką a prawem Bożym. Duszpasterstwo miłosierdzia w sytuacjach nieregularnych

Autor

  • Mieczysław Polak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Słowa kluczowe:

duszpasterstwo, rozwiedzeni, sytuacje nieregularne, miłosierdzie, Amoris laetittia

Abstrakt

Adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris laetitia formułuje szereg wskazań dotyczących duszpasterstwa rodzin. Dotyczą one także tak zwanych małżeńskich sytuacji nieregularnych. Jedną z głównych zasad duszpasterstwa w takich sytuacjach jest odpowiedzialność za człowieka, za jego duchowy rozwój. Ta odpowiedzialność wymaga dobrego rozeznania duszpasterskiego różnorodnych sytuacji oraz towarzyszenia na drogach duchowego rozwoju. Niniejszy artykuł postuluje przyjęcie paradygmatu miłosierdzia jako zasady właściwej dla tego rodzaju duszpasterstwa.

Biogram autora

Mieczysław Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Prof. UAM. Ks. dr hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przewodniczący stowarzyszenia pastoralistów Europy Środkowej i Wschodniej (Post-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen); autor książek: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy (Poznań 2007); Auf dem Weg zu einer christlichen Ehe und Familie (Poznań 2008); Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła (Poznań 2012); Od teologii do eklezjologii pastoralnej. Zagadnienia fundamentalne (Poznań 2014); Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego kapłana (Poznań 2016); redaktor czasopisma naukowego „Teologia Praktyczna” oraz międzynarodowej serii wydawniczej „Pastoraltheologische Hefte; autor ponad 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii pastoralnej, duszpasterstwa rodzin i katechetyki.

Bibliografia

Benedykt XVI (2012), Szczęśliwe dzieciństwo każdemu z nas daje przedsmak raju. Rozmowa Papieża z uczestnikami spotkania rodzin podczas Święta Świadectw, Mediolan 2.06.2012, „L’Osservatore Romano” 7-8, s. 20-23.

Coccopalmerio F. (2017), Radość miłości. Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka, tłum. E. Augustyn, Dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego”, Kraków.

Franciszek (2014), Obecność Papieża jest gwarancją. Przemówienie na zakończenie obrad Synodu (18.10.2014), „L’Osservatore Romano” 11, s. 19-21.

Franciszek (2014), Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej, 6.03. 2014, „L’Osservatore Romano” 3-4, s. 29-31.

Franciszek (2013), Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan.

Franciszek (2016), Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Watykan.

Gentili C. (2014), Kościół, rodzina i wyzwania ponowoczesności, „Społeczeństwo” 3, s. 15-19.

Gilaski M. (2017), Po adhortacji Amoris laetitia: drogi miłosierdzia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, „Homo Dei” 1, s. 41-50.

Halik T. (2006), Wzywany czy niewzywany. Bóg się tutaj zjawi, tłum. A. Babuchowski, Kraków.

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (2014), Relatio Synodi – Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” 35, s. 8-18.

Jan Paweł II (2001), List apostolski Novo millennio ineunte, Watykan.

Jan Paweł II (1994), List apostolski Tertio millennio adveniente, Poznań.

Kasper W. (2014), Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań.

Krajczyński J. (2017), Rozeznawanie sytuacji osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Praktyczny komentarz do Amoris laetitia, Kraków.

Léon-Dufor X. (1986), Słownik Nowego Testamentu, tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań.

Majorano S. (2017), Rozsądek osobisty i duszpasterski wegług Amoris laetitia a wizja moralności św. Alfonsa Liguoriego, „Homo Dei” 2, s. 11-32.

Makowski T. (1971), Pastoralny aspekt spowiedzi małżonków, „Homo Dei” 3, s. 206.

Makowski T. (2010), Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach w świetle posoborowych wskazań Stolicy Apostolskiej, „Studia Gnesnensia” XXIV, s. 203-249.

Misiarczyk L., Sprusiński P. (2012), Warunki powrotu lapsi do wspólnoty kościelnej według Cypriana z Kartaginy, „Studia Płockie” 40, s. 27-48.

Mroczkowski I. (2017a), Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock.

Mroczkowski I. (2017b), Etos sumienia a dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1, s. 105-120.

Polak M. (2014), Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła, „Teologia Praktyczna” 15, s. 7-21.

Polak M. (2007), Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle mistagogicznej koncepcji duszpasterstwa, w: Evangelizare pauperibus, red. M. Olczyk, P. Podeszwa, Gniezno, s. 427-444.

Polak M. (2017), Towarzyszenie narzeczonym we wspólnocie kościelnej, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin , s. 299-307.

Schönborn Ch. (2016), Proste jak powiedzenie «dobry wieczór». Prezentacja adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, „L’Osservatore Romano” 5, s. 52.

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2017), „Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche“. Einladung zu einer erneuerten Ehe- und Familienpastoral im Licht von Amoris laetitia (23.01.2017), Serie: Die deutschen Bischöfe 104, Bonn.

Sobór Watykański II (2002), Konstytucja Gaudium et spes o Kościele w świecie współczesnym 1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań.

Opublikowane

2018-03-01