Prawo stopniowości w posynodalnych adhortacjach o rodzinie Familiaris consortio i Amoris laetitia

Autor

  • Krzysztof Gryz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny

Słowa kluczowe:

prawo moralne, sumienie, małżeństwo, duszpasterstwo rodzin, Magisterium Kościoła, Jan Paweł II, Franciszek

Abstrakt

Życie moralne jest dynamicznym procesem nieustannego rozpoznawania woli Boga i odpowiedzi człowieka na Boże wezwanie skierowane do niego w konkretnych uwarunkowaniach, w których się znajduje. Ten proces jest naznaczony swoistym napięciem między obiektywnym i niezmiennym prawem Bożym, a zmieniającymi się sytuacjami i okolicznościami, które nadają ludzkim wyborom charakter niepowtarzalny. Mając na uwadze ów dynamizm refleksja duszpasterska Kościoła wypracowała kategorię prawa stopniowości, która znalazła zastosowanie w odniesieniu do małżeństwa i życia rodzinnego w adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio, a później w adhortacji Franciszka Amoris laetitia. Celem artykułu jest analiza zarówno samej kategorii prawa stopniowości, jego interpretacji teologicznych, jak też sposobu stosowania go w duszpasterstwie, które proponują dokumenty papieskie.

Biogram autora

Krzysztof Gryz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny

Ks. dr hab., kapłan archidiecezji krakowskiej, ur. w 1961 r. w Chrzanowie. W latach 1980-1986 studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia specjali-styczne z teologii moralnej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (1990-1994). Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Bibliografia

Augustyn, De natura et gratia, c. 43, 50: CSEL 60, 270.

Cófreces Merino E., García de Haro R. (2004), Teologia moralna fundamentalna, tłum. A. Liduchowska, Kraków.

Franciszek (2016), Adhortacja apostolska Amoris laetitia (19 marca 2016), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/amoris_laetitia_19032016.html [dostęp: 31.05.2018].

Franciszek (2015), Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013), http://www.niedziela.pl/download/adhortacja_evangelii_gaudium.pdf [dostęp: 31.05.2018].

Franciszek, Homilia podczas Mszy św. z nowymi kardynałami (15 lutego 2015), „Acta Aposto-licae Sedis” 107, s. 257.

García de Haro R. (1988), Gradualidad de la ley y ley de la gradualidad, w: AA.VV., La paternidad responsable, Madryt, s. 107-128.

Irrazábal G. (2004), La ley de la gradualidad como cambio de paradigma, „Moralia” nr 27, s. 167-190.

Irrazábal G. (2010), ¿Existe una gradualidad inherente a la ley moral?, „Revista Teología” nr 47, s. 167-187.

Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 listopada 1981), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html [dostęp: 31.07.2018].

Jan Paweł II (1993), Encyklika Veritatis splendor (6 sierpnia 1993), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.html [dostęp: 31.07.2018].

Jan Paweł II (1996), Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica (22 marca 1996), 5: Insegnamenti, XIX, 1.

Jan Paweł II (1986), Nikt nie może realizować miłości inaczej niż w prawdzie (25 października 1980), 8, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. III/2, Poznań ̶ Warszawa, s. 517-521.

Jan Paweł II (1984), Adhortacja apostolska, Reconciliatio et poenitentia (2 grudnia 1984), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html [dostęp: 31.07.2018].

Kampowski S., Granados J., Pérez-Soba J. (2016), Amoris laetitia. Accopmagnare, discernere, integrare, Rzym.

Kongregacja Nauki Wiary (1994), List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14 września 1994), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_14091994_rec-holy-comm-by-divorced_pl.html [dostęp: 31.07.2018].

Kupczak J., Jaklewicz T. (2017), Przeciętność to nie ideał. O debacie wokół adhortacji „Amoris laetitia” i wierności nauczaniu Jana Pawła II o rodzinie mówi Jan Paweł II, „Gość Nie-dzielny” 5 marca, nr 9.

Melina L. (1996), Moral. Entre la crisis y la renovación, Barcelona.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna (2010), W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spoj-rzenie na prawo naturalne (27 marca 2009), Kraków.

Papieska Rada ds. Rodziny (1997), Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnie-niach moralnych dotyczących życia małżeńskiego (12 lutego 1997), http://www.spowiedz.pl/vademecum.htm [dostęp: 31.07.2018].

Ratzinger J. (1985), Le fonti della teologia morale, Cris Documenti, Rzym.

Ratzinger J. (1981), Podsumowanie dyskusji nad „Dokumentem podstawowym”, „Chrześcijanin w Świecie” nr 98, s. 16-20.

Świerczek A. (2013), Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków.

Tomasz z Akwinu (1975-1986), Suma teologiczna, tłum. P. Bełch, London.

Wicher W. (1969), Podstawy teologii moralnej, Poznań ̶ Warszawa ̶ Lublin.

You A. (1991), La loi de gradualité: une nouveauté en morale?, Paris.

Opublikowane

2018-03-01