Patriotyzm jako jedna z dróg do świętości w świetle życia i pism św. Rafała Kalinowskiego

Autor

Słowa kluczowe:

patriotyzm, świętość, uniwersalność, świeckość, cnota, kapłaństwo

Abstrakt

W pracy pt. Patriotyzm jako jedna z dróg do świętości w świetle życia i pism św. Rafała Kalinowskiego zaprezentowałam tezę, że chrześcijanin jest powołany do życia Ewangelią we wszystkich wymiarach swojej egzystencji i że wzrastając w Bogu, wzrasta on też jako człowiek. Powyższe stwierdzenie skonfrontowałam z najnowszą adhortacją papieża Franciszka Gaudete et exsultate, w której Ojciec Święty zaprasza każdego człowieka do życia w świętości bardziej ludzkiej i bardziej żywej, to znaczy do prostego zwyczajnego życia przeżywanego z miłością ku Bogu i bliźnim. W świetle życia i pism św. Rafała Kalinowskiego ukazałam, jak ten człowiek początkowo pełen romantycznych uniesień i wychowany w patriotycznej rodzinie, przeżył nawrócenie serca i z rozumienia patriotyzmu jako wartości świeckiej i obywatelskiej otworzył się na doświadczenie patriotyzmu jako cnoty religijnej i przestrzeni, w której dąży do zjednoczeniem z Bogiem zbawiającym ludzi wszystkich wieków.

Biogram autora

Sylwia Wlazło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Teolog duchowości, psycholog i psychoterapeuta. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Oddział w Poznaniu. W swojej pracy naukowej oraz zawodowej (prowadzenie psychoterapii w ujęciu chrześcijańskim) łączy naukę teologiczną z wiedzą z zakresu psychologii i psychoterapii, by ukazać integralny rozwój człowieka jako drogę do dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

Bibliografia

Balthasar H.U. von. (1991), W pełni wiary, Kraków.

Benedykt XVI (2006), Encyklika Deus caritas est, Wrocław.

Benedykt XVI (2007a), Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Wrocław.

Benedykt XVI (2007b), Encyklika Spe salvi, Wrocław.

Biblia Pierwszego Kościoła (2017), tłum. R. Popowski, Warszawa.

Chmielewski M. (2009), Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała Kalinowskiego, w: Święty Rafał Kalinowski – w służbie Bogu i Ojczyźnie w stulecie śmierci (1907-2007). Materiały z sympozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski 26 października 2007, red. S. Fudala, Kraków, s. 31-51.

Drożdż B. (2008), Społeczna cnota patriotyzmu – między patriotyzmem a kosmopolityzmem (Studium pojęciowe), w: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, red. A. Bałucha, Świdnica, s. 159-167.

Franciszek (2018), Gaudete et exsultate, Wrocław.

Frączek T. (2004), Święty Rafał Kalinowski. Patron Sybiraków, Gdańsk.

Fudala S. (2009), Model wychowania w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego na tle nurtów w wychowaniu XIX wieku, w: Święty Rafał Kalinowski – w służbie Bogu i Ojczyźnie w stulecie śmierci (1907-2007). Materiały z sympozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski 26 października 2007, red. S. Fudala, Kraków, s. 71-94.

Garrigou-Lagrange R. (2001), Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów.

Gil H.C. (2002), Wpływ środowiska życia na duchowość świętego Rafała Kalinowskiego, w: „Powołani do świętości”. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętym Rafałem Kalinowskim, red. J.W. Gogola, Kraków, s. 13-38.

Głoskowska-Sołdatow M. (2009), Patriotyzm w tekstach dla dzieci w młodszym wieku szkolnym – wybrane konteksty, w: Patriotyzm a wychowanie, red. E.J. Kryńska, Białystok, s. 610-616.

Grzesińska-Żach B. (2009), Patriotyzm w opinii młodzieży gimnazjalnej – komunikat z badań, w: Patriotyzm a wychowanie, red. E.J. Kryńska, Białystok, s. 624-625.

Gogola J.W. (2007), Droga duchowa świętego Rafała Kalinowskiego, w: Mistycy i mistyka Karmelu, red. J.W. Gogola, Kraków, s. 275-295.

Gogola J.W. (2009), Teologia komunii z Bogiem, Kraków.

Grabska S. (2002), Polska – moja Ojczyzna, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, Lublin, s. 230-237.

Hadryś J. (2017), Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, Poznań.

Jan Paweł II (1994), Encyklika Redemptor hominis, Wrocław.

Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae, Wrocław.

Jan Paweł II (1998), Encyklika Dominum et vivificantem, Wrocław.

Jan Paweł II (1999), Adhortacja apostolska Christifideles laici, Wrocław.

Jan Paweł II (1999a), Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków.

Jan Paweł II (1999b), Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II, t. 2, Kraków.

Jan Paweł II (1999c), Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II, t. 3, Kraków.

Jan Paweł II (2000), Encyklika Centesimus annus, Wrocław.

Jan Paweł II (2001), List apostolski Novo millennio ineunte, Wrocław.

Jan Paweł II (2002), Bądźmy świadkami miłosierdzia. Homilia podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej na Błoniach, Kraków 18.VIII 2002, „LʼOsservatore Romano” wyd. pol. (23) nr 9, s. 20.

Jan Paweł II (2007a), Byli mocni wiarą, nadzieją i miłością. Homilia wygłoszona 22 czerwca 1983 r. w czasie Mszy św. Beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta – Adama Chmielewskiego na Błoniach krakowskich, w: Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski – Święty z Miasta Papieskiego w wypowiedziach sługi Bożego Jana Pawła II, red. S.T. Praśkiewicz, Wadowice, s. 77-88.

Jan Paweł II (2007b), Człowiek oddany Bogu. Kazanie wygłoszone 15 listopada 1966 r. w Czernej, przy grobie Sługi Bożego Rafała Kalinowskiego, w: Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski – Święty z Miasta Papieskiego w wypowiedziach Sługi Bożego Jana Pawła II, red. S.T. Praśkiewicz, Wadowice, s. 53-66.

Jan Paweł II (2005), Motu proprio Socialium scienarium ivestigationes, list apostolski, 1 stycznia 1994, w: Kompendium katolickiej nauki społecznej, Kielce, nr 78.

Jan Paweł II (2012), Żywot Jezusa, Kraków.

Kalinowski R. (1965), Wspomnienia (1835-1877), Lublin.

Kalinowski J. (1978a), Listy, t. 1, cz. 1 (1856-1872), Lublin.

Kalinowski J. (1978b), Listy, t. 1, cz. 2 (1873-1877), Lublin.

Kalinowski J. (1985), Listy, t. 2, cz. 1 (1878-1899), Kraków.

Kalinowski R. (2007), Kartki z księgi mojego życia, Kraków.

Katechizm Kościoła katolickiego (2002), Poznań.

Kompendium katolickiej nauki społecznej (2005), Kielce.

Miszczuk J. (2008), Polska nasz wspólny dom. Rozważania w katolickim radiu Podlasie, Warszawa.

Nagórny J. (2002), Moja Ojczyzna – Ojczyzna Jana Pawła II, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, Lublin, s. 191-204.

Nowak A.J. (2002), Inkarnacyjna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków, s. 352-354.

Rosik M. (2008), Biblijne inspiracje patriotyzmu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, red. W. Chudy, Świdnica, s. 109-120.

Sienkiewicz E. (2007), Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego, w: Dociekając prawdy o naszej tożsamości. Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego, red. B. Bardziejewski, Poznań, s. 35-54.

Sobór Watykański II (2002), Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań.

Sobór Watykański II (2002), Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań.

Świerzawski W. (2006), Niech mi się stanie. Listy o celu i sensie życia poświęconego Bogu w instytucie świeckim, Sandomierz.

Wlazło S. (2010), Kenoza Chrystusa w życiu osób świeckich na przykładzie Marty Robin w świetle literatury przedmiotu, Poznań.

Wlazło S. (2014), Dojrzałość religijna a wybrane elementy integralnego rozwoju człowieka, Poznań.

Wyszyński S. (1989), Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa.

Wyszyński S. (2001), Czas to miłość. Myśli Kard. Stefana Wyszyńskiego, t. 6: Ojczyzna, Gniezno.

Zawada M. (2002), Rozumienie i umiłowanie Kościoła w pismach św. Rafała Kalinowskiego, w: „Powołani do świętości”. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętym Rafałem Kalinowskim, red. J.W. Gogola, Kraków, s. 89-118.

Zemło M. (2009), Patriotyzm młodzieży szkolnej z perspektywy socjologicznej, w: Patriotyzm a wychowanie, red. E.J. Kryńska, Białystok, s. 597-609;

Związek Żołnierzy AK red. (2008), Wizja polskiego patriotyzmu. Materiały z II Konferencji o patriotyzmie zorganizowanej przez ŚZŻK i MEN w Sejmie RP 29 listopada 2006 r. pod patronatem prezydenta RP, Warszawa.

Opublikowane

2019-12-01