Problematyka samobójstw w ujęciu Marii Jarosz

Autor

Słowa kluczowe:

samobójstwo, uwarunkowania społeczne, społeczeństwo

Abstrakt

Artykuł opisuje dorobek naukowy Marii Jarosz, która uchodziła za jedną z najważniejszych badaczek problematyki samobójstw w Polsce. Maria Jarosz korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego dokonała unikalnych i wnikliwych analiz zjawiska samobójstw. W swoich badaniach wiązała fenomen samobójstwa ze zjawiskami makrospołecznymi, takimi jak kryzys gospodarczy, bezrobocie, przemiany stylów życia w środowiskach miejskich i wiejskich.

Biogramy autorów

Adam Czabański, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu

Doktor habilitowany, socjolog i suicydolog. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor 220 publikacji naukowych, w tym 11 książek.

Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, socjolog specjalizujący się w socjologii moralności i socjologii religii. Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1984 roku aż do przejścia na emeryturę kierownik Katedry Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL. Wieloletni członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Autor ponad tysiąca publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu książek.

Bibliografia

Durkheim É. (2006), Samobójstw. Studium z socjologii, tłum. K. Wakar, Warszawa.

Hołyst B. (1968), Samobójstwa w Polsce i w niektórych innych państwach, „Zdrowie Psychiczne” nr 2, s. 22-23.

Hołyst B. (1983), Samobójstwo – przypadek czy konieczność?, Warszawa.

Hołyst B. (2012), Suicydologia, Warszawa.

Hołyst B. (2013), Dynamika i struktura samobójstw w Polsce, w: Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa, red. B. Hołyst, Warszawa, s. 11-290.

Jarosz M. (1975), Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Warszawa.

Jarosz M. (1977), Samobójstwa i ich społeczne determinanty, „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 325-350.

Jarosz M. (1978), Le suicide en Pologne, „Revue d’études comparatives est-quest”, nr 4, s. 65-101.

Jarosz M. (1979), Problemy dezorganizacji rodziny. Determinanty i społeczne skutki, Warszawa.

Jarosz M. (1980), Samoniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania, Wrocław.

Jarosz M. (1985), Suicides in Poland as an Indicator of Social Disintegration, „Social Indicators Research”, nr 4, s. 449-464.

Jarosz M. (1995), Polscy samobójcy i ich cechy społeczno-zawodowe, w: Samobójstwo, red. B. Hołyst i M. Staniaszek, Warszawa–Łódź, s. 9-31.

Jarosz M. (1997), Samobójstwo, Warszawa.

Jarosz M. (1999), Rezygnacja z życia: analiza socjologiczna zjawiska samobójstwa w Polsce, „Ethos”, nr 3, s. 115-126.

Jarosz M. (2002), Samobójstwo, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, red. W. Kwaśniewicz, Warszawa, s. 9-12.

Jarosz M. (2004), Samobójstwo: ucieczka przegranych, Warszawa.

Jarosz M. (2005a), Suicides, tłum. W. Gaignebet, Paris.

Jarosz M. (2005b), Samobójstwa w III Rzeczypospolitej w perspektywie światowej. Analiza socjologiczna, „Suicydologia”, t. I, s. 1-13.

Jarosz M. (2012), Ludzie i instytucje. Samobójstwa jako wskaźnik dezintegracji społecznej, w: Instytucje: konflikty i dysfunkcje, red. M. Jarosz, Warszawa, s. 298-329.

Jarosz M. (2013a), Samobójstwa. Dlaczego teraz?, Warszawa.

Jarosz M. (2013b), Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu, Warszawa.

Jarosz M. (2015a), Samobójstwa w czasach kryzysu, „Suicydologia”, t. VII, s. 5-17.

Jarosz M., Kozak M.W. (2015b), Eksplozja nierówności?, Warszawa.

Jarosz M., Kozak M.W. (2016), Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, Warszawa.

Jarosz M., Krawczyk J. (1995), Niektóre przejawy patologii społecznej – samobójstwa i przestępczość, w: Prywatyzacja polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym. Aspekty społeczno-ekonomiczne, red. M. Jarosz, Warszawa, s. 93-119.

Jarosz M. red. (2010), Polacy równi i równiejsi (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim), Warszawa.

Jarosz M. red. (2005), Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Warszawa.

Jarosz M. red. (2008), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa.

Opublikowane

2019-12-01