Prawda (o) płci – odkrywana czy tworzona? Antropologia integralna w konfrontacji z ideologią gender

Autor

Słowa kluczowe:

antropologia, ideologia gender, kultura, natura, płeć, prawda płci, seksualność

Abstrakt

Prawda nigdy nie przestanie fascynować człowieka, gdyż przeczuwa on, że jest ona gwarantem wolności. Tylko w świetle prawdy (przez prawdziwe poznani) można stwierdzić, że jest się autentycznie wolnym. Zarówno doświadczenie empiryczne jak i ludzka intuicja potwierdzają ewangeliczną maksymę o wolności płynącej z poznania prawdy: „Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” (J 8,32). W artykule autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o „prawdę płci”. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna zwłaszcza w kontekście ideologii gender. Czy istnieją jedynie kulturowe interpretacje płci, czy też istnieje „prawda płci” jak coś wpisanego w naturę osoby, coś uprzedniego wobec ludzkiego poznania i ludzkiej woli? Pytamy zatem, czy prawda płci jest odkrywana czy może, jak twierdzą niektórzy, tworzona?

Biogram autora

Maciej Olczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Ks. prof. UAM dr hab., pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc badania w obszarze etyki teologicznej. Jest autorem publikacji z zakresu teologii moralnej fundamentalnej, antropologii teologicznej, teologii małżeństwa i rodziny, bioetyki oraz etyki seksualnej. W swoich pracach nawiązuje do aktualnych problemów społecznych, dylematów etycznych i zachodzących przemian obyczajowych. Uczestniczy w sympozjach naukowych oraz prowadzi wykłady otwarte dla różnych środowisk, promując w ten sposób chrześcijańską antropologię i etykę katolicką.

Bibliografia

Arystoteles (1983), Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa.

Augustyn (1994), Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków.

Augustyn J. (1993), Integracja seksualna, Kraków.

Benedykt XVI (2011), Przemówienie w Bundestagu, Berlin (22 września 2011), „L’Osservatore Romano”, 10-11, s. 38-41.

Białecka B. (2015), Gender z perspektywy psychologii, w: Gender – spojrzenie z różnych perspektyw, red. W. Wieczorek, Warszawa, s. 103-124.

Bradley H. (2008), Płeć, tłum. E. Chomicka, Warszawa.

Butler J. (2008), Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Warszawa.

Franciszek (2015), Laudato si’, Kraków.

Jan Paweł II (1993), Veritatis splendor, Poznań.

Jan Paweł II (1998), Fides et ratio, Watykan.

Midro A.T. (2015), Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania płci człowieka, w: Gender – spojrzenie z różnych perspektyw, red. W. Wieczorek, Warszawa, s. 83-102.

Olczyk M., Eksperyment gender. Od teorii równości płci do ideologii polimorfizmu ekspresji seksualnej, Gniezno 2014, s. 54-55.

Olczyk M., Ideologia gender w świetle ekologii integralnej papieża Franciszka, „Studia Bydgoskie” 10 (2016), s. 79-104.

Wilson E.O., O naturze ludzkiej, tłum. B. Szacka, Warszawa 1988.

Grabowska M., Od „gender do „transgender”: ewolucja kategorii płci społeczno-kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowym, http://rownosc.info/media/uploads/biblioteka/publikacje/od_gender_do_transgender_tekst.pdf [dostęp: 11.02.2017].

Reinius B., Jazin E., Prenatal sex differences in the human brain, http://www.nature.com/mp/journal/v14/n11/full/mp200979a.html [dostęp: 2.05.2017].

Opublikowane

2019-12-01