Współczesne uwarunkowania kulturowe wychowania w duchu encykliki Pawła VI Humanae vitae

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, integralna wizja człowieka, wartości osobowe, wychowanie do wartości osobowych, postawy osobowe

Abstrakt

Tekst podejmuje dwa główne zagadnienia. Pierwsze – to sposób rozumienia wychowania w duchu encykliki Humane Vitae Pawła VI, drugie – to uwarunkowania, jakie dla tak rozumianego wychowania stwarza współczesna kultura. W świetle omawianej Encykliki wychowanie obejmuje wychowanie do zgodnego z zasadami moralnymi przekazywania życia oraz wychowanie oparte na integralnej wizji człowieka i jego rozwoju. Obszary te ściśle się ze sobą łączą i wzajemnie warunkują. W tekście Autorka rozważa drugi z obszarów. Analizując w świetle encykliki HV wychowanie zgodne z integralną wizją człowieka interpretuje je w sposób osobowy. Wyróżnia, obok wychowania do respektowania i realizowania godności ludzkiej oraz wartości z nią związanych, postawy jakie są konieczne do realizacji wartości osobowych (postawę bezinteresowności, odpowiedzialności i służby). Druga część tekstu poświęcona jest ocenie warunków, jakie dzisiejsza kultura stwarza dla wychowania integralnego człowieka. Zakończenie zawiera wnioski dla wychowania w duchu encykliki HV.

Biogram autora

Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab., pedagog, kierownik Zakładu Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski, zainteresowania badawcze: wychowanie do wartości, pedagogika personalistyczna, pedagogika kultury, wychowanie chrześcijańskie członek Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.

Bibliografia

Chudy W. (2009), Filozofia wieczysta w czas przełomu, 2009.

Delsol Ch. (2018), Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, tłum. i posł. M. Kowalska, Kraków.

Fromm E. (2017), Mieć czy być?, tłum. J. Karłowski, Poznań.

Hildebrand D. von, Kłoczowski J.A., Paściak J., Tischner J. (1982), Wobec wartości, Poznań.

Ingarden R. (1973), Książeczka o człowieku, Kraków.

Memoriał krakowski. Uzasadnienie katolickiej nauki tyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego [Kraków 1968]; Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae [Kraków 1969], (2012), Poznań.

Olbrycht K. (2017), Wartość służby w wychowaniu chrześcijańskim – w świetle refleksji Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Paedagogia Christiana” 2 (40), s. 89-105.

Ossowska M. (1985), Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa.

Ossowska M. (1994), Podstawy nauki o moralności, wybór, opr. i red. P.J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Paweł VI (1982), Encyklika Humanae vitae, Rzym 1968, Warszawa.

Smoleński S. (2012), Osoba ludzka, jej godność i rozwój, w: Memoriał krakowski. Uzasadnienie katolickiej nauki tyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego [Kraków 1968]; Wprowadzenie do encykliki Humanae Vitae [Kraków 1969], Poznań.

Stróżewski W. (1992), W kręgu wartości, Kraków.

Szyszko-Bohusz A. (2013), Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 7 (4), s. 201-215.

Wojtyła K. (1986), Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin.

Zdziech P. (2010), Ronalda Ingleharta teoria rozwoju ludzkiego, Kraków.

Znaniecki F. (1973), Socjologia wychowania, t. 2, Warszawa.

Benedykt XVI, Świat nie jest czymś co się posiada by rabować i wykorzystywać. Audiencja generalna 6.02. 2013. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_. [dostęp: 12.06.2018].

Opublikowane

2018-12-01