Interpretacje Gaudium et spes i recepcja Humanae vitae

Autor

  • Livio Melina Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del Matrimonio e della Famiglia Ponitificia Università Lateranense, Roma

Słowa kluczowe:

personalizm, naturalizm, „zmiana paradygmatu”, teologia ciała, dobra małżeństwa, odpowiedzialne rodzicielstwo, duszpasterstwo małżonków, neognostycyzm

Abstrakt

Konflikt interpretacji encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI w jej związku z Konstytucją duszpasterską Gaudium et spes II Soboru Watykańskiego został otwarty na nowo wraz z narodzinami idei, jakoby Amoris laetitia przedstawiała „zmianę paradygmatu” dla duszpasterstwa. Artykuł przedstawia analizę na temat treści debaty teologicznej wokół czterech tematów: antropologii (jaki personalizm?), teologii małżeństwa (jaka miłość?), moralności (jakie sumienie?), praktyki eklezjalnej (jakie duszpasterstwo?).Wynika z tego, że w interpretacji Humanae vitae wchodzi w grę ostatecznie prawda o Wcieleniu przeciwko dryfowi neognostyckiemu, który oddziela miłość od ciała, osobę od natury, małżeństwo od prokreacji i który kończy się porzuceniem doktryny Kościoła na rzecz przekonań o dwuznacznym prymacie duszpasterstwa.

Biogram autora

Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del Matrimonio e della Famiglia Ponitificia Università Lateranense, Roma

Ks. prof., od 1980 roku kapłan diecezji Adria, teolog włoski, profesor teologii moralnej w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie w Rzymie, którego rektorem był w latach 2006-2016. Visiting Professor w Waszyngtonie (DC) w Stanach Zjednoczonych oraz w Melbourne w Australii, od 2007 roku członek zwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2013 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Anáhuac w Meksyku. Jest redaktorem naukowym czasopisma „Anthropotes”, członkiem komitetu redakcyjnego francuskiego czasopisma „Revue Théologique des Bernardins” oraz komitetu włoskiego konsultorów międzynarodowego czasopisma teologicznego „Communio”. Współpracuje także z czasopismami: „The Tomist”, „La Scuola Cattolica”, „Medicina e Morale”, „La Società”, „Il Nuovo Areopago”, „Logos”, „Path”. Członek paryskiej Académie d’Education et d’Etudes Sociales. Autor licznych książek i publikacji z zakresu teologii moralnej fundamentalnej, etyki seksualnej i małżeńskiej oraz bioetyki.

Bibliografia

Anaya L.A. (1993), La conciencia moral en el marco antropológico de la constitución pastoral Gaudium et spes, Buenos Aires.

Bordeyne Ph. (2010), Éthique du mariage. La vocation sociale de l’amour, Paris.

Commissione Teologica Internazionale (2009), Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, Città del Vaticano.

Delhaye Ph. (1968), L’enciclique “Humanae vitae” et l’ensiegnement de Vatican II sur le mariage et la famille (GS), w: Bijtragen. Tijdschrift voor filosophie en theologie 29, s. 351-368.

Doms H. (1935), Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau.

Fernández Benito A. (1994), Contracepción: de Vaticano II a la Humanae vitae, Toledo.

Fontana S. (2018), Addio insegnamento, ora il magistero pone dubbi, w: La nuova Bussola quotidiana, http://www.lanuovabq.it/it/addio-insegnamento-il-magistero-ora-pone-dubbi [dostęp: 03.04.2018].

Fuchs J. (1996), Ricercando la verità morale, Cinisello Balsamo.

Gałuszka P.S. (2017), Karol Wojtyła e „Humanae vitae”. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del gruppo dei teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Siena.

Gil Hellin F. (1998), Intervención conciliar de Pablo VI sobre el matrimonio y la familia, „Anthropotes” XIV/2, s. 359-372.

Giovanni Paolo II (2009), L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, Città del Vaticano.

Goertz S., Witting C. red. (2016), Amoris laetitia. Wendepunkt für die Moraltheologie?, Freiburg im Br., s. 13-79.

Granados J. (2010), La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli, Siena 2010.

Granados J. (2013), Il Memoriale di Cracovia. Introduzione, w: Persona e natura. Persona e natura nell’agire morale, red. J.J. Pérez-Soba, P. Gałuszka, Siena, s. 81-86.

Granados J. (2014), Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Siena.

Granados J. (2015), Eucaristia e divorzio: cambia la dottrina?, Siena.

Häring B. (1971), Morality is for Persons. The Ethics of Christian Personalism, New York.

Janssens L. (1972), Ontic Evil and Moral Evil, „Louvain Studies” 4/2, s. 115-156.

Kasper W. (2016), „Amoris laetitia”: Bruch oder Aufbruch. Eine Nachlese, „Stimmen der Zeit” 11, s. 723-732.

Knieps-Port le Roi Th. red. (2017), A Point of No Return? “Amoris laetitia” on Marriage, Divorce and Remarriage, Intams Studies on Marriage & Family nr 2, Münster.

Lear J. (1991), Love and its Place in Nature. A Philosophical Interpretation of Ferudian Psychonalysis, New York.

Marengo G. (2014), Generare nell’amore. La missione dellla famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II ad oggi, Assisi.

Maritain J. (1985), Nove lezioni sulla legge naturale, red. F. Viola, Milano.

Mattheeuws A. (1989), Union et procréation. Developpements de la doctrine des fins du mariage, Paris.

Mazzocato G. (2006), Il dibattito tra Doms e neotomisti sull’indirizzo personalista, „Teologia” 31, s. 249-275.

Melina L., Pérez-Soba J.J. (red.) (2012), La soggettività morale del corpo (VS 48), Siena.

Melina L. (1987), La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Nicomachea, Roma.

Melina L. (2006), La prudenza nella vita morale secondo S. Tommaso, „Aquinas” 49/2, s. 381-393.

Melina L. (2018), Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Siena.

Mongillo D., Chiavacci E., Goffi T. (1968), „Humanae vitae”. Note teologico-pastorali, Brescia.

Pérez-Soba J.J. (2011), La verità dell’amore: una luce per camminare. Esperienza, metafisica e fondamento della morale, Siena.

Pérez-Soba J.J. (2013), La natura della persona si rivela nelle sue azioni. Status quaestionis, w: Persona e natura nell’agire morale, red. J.J. Pérez-Soba, P. Gałuszka, Cantagalli, Siena, s. 33-78.

Pérez-Soba J.J. (2014), Verità dottrinale e verità pastorale, w: Misericordia, verità pastorale, red. J.J. Pérez-Soba, Siena, s. 71-102.

Pérez-Soba J.J., Gałuszka P. red. (2013), Persona e natura nell’agire morale, Siena.

Pérez-Soba J.J. (red.) (2016), La famiglia: chiave del dialogo Chiesa-Mondo nel 50° della „Gaudium et spes”, Siena.

Pinckaers S. (1996), Coscienza, verità e prudenza, w: Aa.Vv. (a cura di G. Borgonovo), La coscienza, (Conf. Intern. “Wethersfield Institute” – Orvieto: 27-28 maggio 1994), Città del Vaticano, s. 126-141.

Pius XI (1930), Encyklika Castii connubii, „Acta Apostolicae Sedis” 22, s. 539-592.

Ratzinger J. (1966), Theological Highlights of Vatican II, New York–Mahwah.

Rigobello A. (1975), Il personalismo, Roma.

Schockenhoff E. (2017), Traditionsbruch oder notwendige Weiterbildung? Zwei Lesearten des Nachsynodalen Schreibens „Amoris laetitia”, „Stimmen der Zeit” 3, s. 147-158.

Tettamanzi D. (1969), La risposta dei vescovi alla „Humanae vitae”. I documenti degli episcopati nazionali. Commento e direttive pastorali, Milano.

Turbanti G. (2000), Un Concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale „Gaudium et spes” del Vaticano II, Bologna.

Wojtyła K. (1973-1974), Wypowiedź wstępna w czasie dyskusji nad „Osobą i czynem” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dnia 16 XII 1970 r., „Analecta Cracoviensia” 5-6, s. 53-55, Słowo końcowe, s. 243-263.

Wojtyła K. (1978), La visione antropologica della „Humanae vitae”, „Lateranum” XLIV, s. 125-145.

Wojtyła K. (1981), Alle fonti del rinnovamento. Studio sull’attuazione del Concilio Vaticano Secondo, Città del Vaticano.

Opublikowane

2018-12-01