Biblijne fundamenty encykliki Humanae vitae

Autor

Słowa kluczowe:

nauczanie Kościoła, moralność, Biblia, Humanae vitae, Paweł VI, encykliki papieskie

Abstrakt

50 lat po opublikowaniu encykliki Humanae vitae, nawet w łonie samego Kościoła wybuchł ostry spór o jej zasadność. Został on następnie rozszerzony o możliwość kierowania życiem wierzących przez magisterium Kościoła oraz granice wolności wyboru człowieka życia według uznanych przez niego zasad. Dokument jest świadectwem zarówno odpowiedzialności papieża wobec Chrystusa i świata za niezmienność prawd nauczanych przez Kościół, jak i odważnego podjęcia tematów seksualnego pożycia małżonków w dobie ogólnego rozluźnienia lub zanego­wania kryteriów moralnych stojących na straży nierozerwalności związku małżeńskiego. Nie dziwi, że papież sięgnął po nieliczne wprawdzie, lecz znamienne teksty biblijne, by uzasadnić wagę podejmowanych zagadnień oraz ich trwałość w odniesieniu do życia poszczególnych wie­rzących. Poniższy artykuł próbuje wykazać, że dobór tekstów Pisma Świętego nie tylko nie był przypadkowy, lecz całkowicie uzasadnia trudne do zaakceptowania przez współczesną mental­ność prawdy poruszane w encyklice. Ze względu na ograniczone rozmiary pracy poruszone zostaną tylko te cytaty, które ukazują głębię zakotwiczenia tekstu encykliki w prawdach wy­ni­kających z nieomylnego słowa Bożego, co posiada niemały wpływ na uzasadnienie jej niena­ruszalności w kwestiach moral­nych szeroko pojmowanej ludzkiej płcio­wości w świetle nau­czania Kościoła.

Biogram autora

Janusz Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Kapłan archidiecezji poznańskiej. Urodzony w Międzychodzie, woj. wielkopolskie. W latach 1979-1985 studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Studia specjalistyczne z dziedziny biblistyki w Instytucie Katolickim w Paryżu (1988-1992). Obecnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł: 2013). Autor licznych artykułów i 7 książek naukowych z dziedziny biblistyki.

Bibliografia

Allen L.C. (1004), Ezekiel 1-19, Word Biblical Commentary 28, Dallas.

Anders M. (1997), What You Need to Know About Bible Prophecy in 12 Lessons, Nashville–Dallas–Mexico City–Rio de Janeiro.

Bailly A. (1963), Le dictionnaire grec-français, Paris.

Barker K.L. (1999), W. Bailey, Micah – Nahum – Habakkuk – Zephaniah. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, The New American Commentary 20, Nashville.

Biesaga T. (2011), Personalizm etyczny K. Wojtyły, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Lublin.

Blomberg C.L. (1992), Matthew: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, The New American Commentary 22, Nashville.

Boring M.E., Craddock F.B. (2009), The People’s New Testament Commentary, Louisville.

Carroll J.T. (2012), Luke: A Commentary, The New Testament Library, Louisville.

Foulkes F. (1989), The Letter of Paul to the Ephesians: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries, Grand Rapids–Cambridge.

Fowl S.E. (2012), Ephesians: A Commentary, The New Testament Library, Louisville.

France R.T. (2007), The Gospel of Matthew, The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids.

Geldenhuys N. (1971), The Gospel of Luke, The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids.

Gilde R., Mark J., Warring A. red. (2017), Europe’s 1968: Voices of Revolt, Oxford.

Godet F.L. (2004), A Commentary on the Gospel of St. Luke, Eugene.

Goniszewski P. (2015), Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22, s. 11-19.

Haręzga S. (2007), Formuła „Bóg jest miłością” w 1 J 4, 8. 16 i jej recepcja z pierwszej encyklice Benedykta XVI, „Collectanea Theologica” 77, nr 3, s. 63-79.

Harrington D.J. (1991), The Gospel of Matthew, Sacra Pagina, t. 1, Collegeville.

Hauck F. (1965), art. κόπος, κοπιάω, Theological Dictionary of the New Testament t. 3, s. 827-830.

Hoehner H.W. (2002), Ephesians: An Exegetical Commentary, Grand Rapids.

Johnson T.F. (1993), 1, 2 and 3 John, New International Biblical Commentary, Peabody.

Johnson L.T. (1991), The Gospel of Luke, Sacra Pagina, t. 3, Collegeville.

Kotecki D. (2016), Chrzest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) w ujęciu biblijnym: od egzegezy do aktualizacji, „Człowiek i Teologia” t. 35, nr 3, s. 11-37.

Krajewski W. (2006), Etyka jako filozofia pierwsza. Doświadczenie normatywnej mocy prawdy źródłem i podstawą etyki, Lublin.

Krawczyk R. (2014), Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2,25-35), „Studia Redemptorystowskie” 12, s. 256-264.

Kruse C.G. (2000), The Letters of John, The Pillar New Testament Commentary, Grand Rapids.

Langkammer H. (2001), List do Efezjan, Pismo Święte Nowego Testamentu, Lublin.

Léon-Dufour X. (1993), Lecture de l’Évangile selon Jean : Les adieux du Seigneur (chapîtres 13-17), t. 3, Paris.

Mędala S. (2008), Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 13-21, Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. IV/2, Częstochowa.

Mickiewicz F. (2011), Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1-11, Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. III/1, Częstochowa.

Morris L. (1992), The Gospel According to Matthew, The Pillar New Testament Commentary, Grand Rapids.

Mounce R.H. (1995), Romans: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, The New American Commentary 27, Nashville.

Notificationes e curia Metropolitana Cracoviensi, nr 1-4 A.D. 1969, s. 71-105.

Paciorek A. (2004), Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13, Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. 1, cz. 1, Częstochowa.

Paciorek A. (2008), Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28, Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. 1, cz. 2, Częstochowa.

Parzyszek C. (2010), Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II, „Kultura – Media – Teologia” 2, s. 135-151.

Phillips J. (2005), Exploring the Gospel of Luke: An Expository Commentary, John Phillips Commentary Series, Grand Rapids.

Phillips J. (1999), Exploring the Gospel of Matthew: An Expository Commentary, John Phillips Commentary Series, Grand Rapids.

Rengstorf K.H. (1967), art. μαθητεύω, Theological Dictionary of the New Testament, t. 4, s. 461.

Rensberger D. (1997), 1, 2, & 3 John, Abingdon New Testament Commentaries, Nashville.

Schnackenburg R. (2002), The Gospel of Matthew, Grand Rapids–Cambridge.

Senior D. (1998), Matthew, Abingdon New Testament Commentaries, Nashville.

Siemieniec T. (2014), Antyewangelizacja i ewangelizacja w świetle Mt 28, 11-20, „Kieleckie Studia Teologiczne” 13, s. 119-134.

Stanley J. (2013), Rebuilding the Church: Pope Francis and After, b.m.

Stein R.H. (1992), Luke: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, The New American Commentary 24, Nashville.

Stott J.R.W. (1995), The Letters of John, Tyndale New Testament Commentaries, Leicester–Grand Rapids.

Struzik Z. (2010), „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”. Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kultura – Media – Teologia” 3, s. 105-119.

Szpyra S. (2003), Nakazy misyjne Chrystusa (Mt 28,19), „Nurt SVD” 37/4, s. 7-19.

Wróbel M.S. (2014), „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35): wspólnota losu Maryi i Jezusa, „Salvatoris Mater” 14/1/4, s. 11-20.

Opublikowane

2018-12-01