Starotestamentowa świadomość tożsamości religijnej a społeczeństwo pluralistyczne

Autor

Słowa kluczowe:

Biblia, Stary Testament, pluralizm, tożsamość religijna, prawa człowieka

Abstrakt

Z bogatego zasobu wartości religijnych, społecznych, moralnych czy gospodarczych współczesny człowiek wybiera to, co jemu odpowiada. Sprzyja temu kult wolności, skrajny indywidualizm oraz zakwestionowanie istnienia prawdy obiektywnej, rządzącej całością ludzkiej egzystencji. Głoszenie jednej, niezmiennej i uniwersalnej prawdy z jednej strony, a z drugiej świadomość prawa człowieka do wolnego decydowania o własnym życiu daje możliwość owocnej koegzystencji Kościoła ze społeczeństwem pluralistycznym. Tak samo funkcjonowało już starożytne społeczeństwo izraelskie broniące jednej prawdy i konieczności podporządkowania się prawom regulującym życie religijne, moralne i społeczne. Istnieją zatem nieprzekraczalne granice akceptacji pluralizmu w społeczeństwie, które chce zachować własną tożsamość.

Biogram autora

Janusz Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Ur. 10.05.1960 w Międzychodzie, woj. wielkopolskie; kapłan archidiecezji poznańskiej od 1985 roku; wykładowca WT UAM w Poznaniu, kierownik Zakładu Nauk Biblijnych; specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu.

Bibliografia

Bartlett J.R. (1973), The First and Second Books of the Maccabees, CBC, Cambridge.

Block D.I. (1999), Judges, Ruth. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scrip-ture, NAC 6, Nashville.

Breneman M. (1993), Ezra – Nehemiah – Esther. An Exegetical and Theological Exposi-tion of Holy Scripture, NAC 29, Nashville.

Brzegowy T. (2010), Księga Izajasza. Rozdziały 1 – 12, NKB ST 22/1, Częstochowa.

Bush F. (1996), Ruth – Esther, WBC 9, Dallas.

Christensen D.L. (2001), Deuteronomy 1:1 – 21:9, WBC 6A, Dallas.

Collins J.J. (2017), The Invention of Judaism: Torah and Jewish Identity from Deuterono-my to Paul, Oakland.

Craigie P.C. (1976), The Book of Deuteronomy, NICOT, Grand Rapids.

Doran R. (1996), The First Book of Maccabees, NIB, red. L.E. Keck, D.L. Petersen, t. 4, Nashville.

Durham J.I. (1987), Exodus, WBC 3, Waco.

Goldingay J. (2006), Psalms, t. 1: Psalms 1 – 41, BCOT WP, Grand Rapids.

Goldstein J.A. (1976), I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commen-tary, AB 41, Garden City–New York.

House P.R. (1995), 1, 2 Kings. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scrip-ture, NAC 8, Nashville.

Jacob E., Amsler S., Keller C.-A (1982), Osée, Joël, Abdias, Jonas, Amos, CAT XIa, Ge-nève.

Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in America, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/389 [dostęp: 25.05.2019].

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/375 [dostęp: 25.06.2019].

Krucina J. (1995a), Sumienie społeczeństwa, Wrocław.

Krucina J. (1995b), Wartości podstawowe wobec Ewangelii, Wrocław.

Lemański J. (2013), Księga Rodzaju, rozdziały 1-11, NKB ST, t. I/1, Częstochowa.

Long B.O. (1984), 1 Kings with an Introduction to Historical Literature, FOTL 9, Grand Rapids.

Łach J.B. (2007), Księgi 1-2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskur-sy, PŚST IV/2, Poznań.

Merrill E.H. (1994), Deuteronomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NAC 5, Nashville.

Michaeli F. (1974), Le Livre de l’Exode, CAT 2, Neuchâtel.

Muilenburg J. (1968), The Intercession of the Covenant Mediator (Exodus 33:1a, 12-17, w: Words and Meanings, red. P.R. Ackroyd, B. Lindars, Cambridge, s. 159-181.

Niditch S. (2008), Judges, OTL, Louisville.

Otzen B. (1977), art. בדל/bdl, TDOT II, Grand Rapids, s. 3-6.

Paciorek A. (2005), Ewangelia według g świętego Mateusza, rozdziały 1-13, t. I/1, NKB NT, Często¬chowa.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_progressio_26031967.html [dostęp: 25.06.2019]

Pecaric S. red. (2004), Księga Estery z komentarzem Malbima, Kraków.

Perszon J. (2007), Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w kontekście religii poza¬chrześcijańskich, w: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia, red. G. Dziewulski, BTF 2, Kraków, s. 115-137.

Piwowarski S. (1980), Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, RNS 8, s. 105-124.

Propp W.H.C. (2006), Exodus 19 – 40. A New Translation with Introduction and Com-mentary, AB 2A, New York i in.

Sacks J. (2014), A Letter in the Scroll: Understanding Our Jewish Identity and Exploring the World’s Oldest Religion, b.m.w.

Smith B.K., Page F.S. (1995), Amos, Obadiah, Jonah. An Exegetical and Theological Ex-position of Holy Scripture, NAC 19B, Nashville.

Smith G.V. (2007), Isaiah 1 – 39. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NAC 15A, Nashville.

Stanek T. (2002), Jahwe a bogowie ludów, BPN 23, Poznań.

Stott J.R.W. (1995), The Letters of John, TNTC 19, Grand Rapids.

Stuart D. (1987), Hosea – Jonah, WBC 31, Dallas.

Sweeney M.A. (2013), I & II Kings: A Commentary, OTL, Louisville.

Tronina A. (2001), Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery. Tłumaczenie, wstęp i ko¬mentarz, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Lublin.

Tronina A. (2006), Księga Kapłańska, NKB ST 3, Częstochowa.

Weinfeld M. (2008), Deuteronomy 1-11: A New Translation with Introduction and Com-mentary, AB 5, New Heaven–London.

Westermann C. (1985), Théologie de l’Ancien Testament, Genève.

Wildberger H. (1991), Isaiah 1 – 12. A Continental Commentary, Minneapolis.

Witaszek G. red. (1997), Życie społeczne w Biblii, Lublin.

Wróbel P. (2009), Demokracja jako ustrój władzy państwa w encyklikach Jana Pawła II, Wrocław.

Zvi Werblowsky R.J., Wigoder G. red. (1997), The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, New York 1997.

Opublikowane

2019-02-01