Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna fi lozofi a polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa 2018, ss. 212.

Autor

  • Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt

-

Opublikowane

2020-09-29